13177725_1174106889287210_8486697894508333663_n

国際芸術家センター「大使館でお茶を第5回マダガスカル大使館」マダガスカル大使夫妻

国際芸術家センター「大使館でお茶を第5回マダガスカル大使館」マダガスカル大使夫妻